Koncepcja pracy przedszkola

Opublikowano: 2018-09-23 19:55, Numer artykułu: 4675 , Autor: Rafał Sowa

Koncepcja pracy Przedszkola nr 80  „Królestwo Maciusia" w  Bydgoszczy

rok szkolny 2021/2022

  

Podstawowe zagadnienia:

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016- Prawo Oświatowe (Dziennik Ustaw Poz. 59/2017), 
 • Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 
 • Statucie Przedszkola,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1658)


Źródła opracowania koncepcji:

 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Preferując wysoką jakość pracy, opartą na ścisłej współpracy z Rodzicami i środowiskiem zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, warunki pełnego rozwoju osobowego oraz uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

 

Charakterystyka przedszkola:

 

Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia” w Bydgoszczy powstało 01.09.1990r. Przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Bocianowo w pobliżu śródmieścia. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku.

W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych. W rok szkolnym 2021/2022:

 • grupa I -  dzieci 3– letnie „Słoneczka", 
 • grupa II - dzieci 3-4– letnie – „Sówki",   
 • grupa III - dzieci 4– letnie – „Pszczółki”,  
 • grupa IV - dzieci 5– letnie – „Motylki”, 
 • grupa V - dzieci 6- letnie – "Żabki”,  
 • grupa VI - dzieci 5- letnie – „Biedronki”,  
 • grupa VII - dzieci 3-6 – letnie "Wiewiórki”, 
 • grupa VIII – dzieci 6– letnie  „Misie”

 

Specyfika przedszkola:

 

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole" autorstwa Mirosławay Pleskoty i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek wydanego przez wydawnictwo WSiP zgodny z potrzebami określonymi na podstawie przeprowadzonych badań oraz program edukacji przedszkolnej w grupach anglojęzycznych realizujących innowację pedagogiczną "Angielski na co dzień"

W ofercie edukacyjnej znajduje się zajęcia dodatkowe – zajęcia umuzykalniające, taniec, język angielski, kółko doświadczeń i eksperymentów, zajęcia biblioteczne, a także zajęcia logopedyczne prowadzone przez PPP.

Oferta edukacyjna przedszkola w pełni zaspokaja potrzeby dzieci.

Przedszkole prowadzi działania proekologiczne,  prozdrowotne, logopedyczne, opiekuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwija zdolności  i zainteresowania, kształci postawy społeczne, promuje umiejętności dzieci w środowisku lokalnym, dba o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogaca formy współpracy  z rodzicami. Przedszkole rozwija zainteresowania muzyczne, plastyczne, ruchowe  i artystyczne poprzez kąciki zainteresowań, wycieczki, występy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedszkole realizuje również nowatorskie rozwiązania. Są to innowacje pedagogiczne:

 • „Kształtowanie postaw społeczno – moralnych dzieci w wieku przedszkolnym przez kontakt z książką”
 • „Rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez obcowanie ze sztuką”
 • Międzyprzedszkolny Projekt Ekologiczny pt. „Leśna skrzynia”
 • Międzyprzedszkolny Projekt „Wędrująca skrzynia bajek”

Oferta programowa realizowana w przedszkolu jest modyfikowana na podstawie wiedzy wynikającej z diagnozy rozwoju dzieci prowadzonej przez nauczycieli oraz na podstawie obserwacji dokonywanych przez dyrektora w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także na prośbę rodziców. Znajduje to potwierdzenie w dokumentach prowadzonych badań, nadzoru pedagogicznego, przebiegu nauczania, współpracy z rodzicami.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA:

 

Błędy popełniane przez wychowanków traktujemy jako źródło informacji i inspiracji do udoskonalenia procesu edukacyjnego.

Tworzymy atmosferę przyjazną dzieciom, aby miały możliwość radosnego przeżycia każdego dnia, a rodzice satysfakcję z pobytu dziecka w przedszkolu.

Nasza praca jest ukierunkowana na tolerancję, poszanowanie godności dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

Każdego wychowanka traktujemy indywidualnie, wspomagając jego rozwój zgodnie  z wrodzonym potencjałem.

Dbamy o bezstresowe przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Nasze priorytety to:

 

Bawimy się i uczymy obcując ze sztuką

 • Stwarzanie klimatu zaufania, bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie
 • Stwarzanie warunków sprzyjających osiągnięciu równowagi i harmonii w kontaktach z innymi ludźmi, otoczeniem społecznym i przyrodniczym
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wyzwalaniu aktywności twórczej dziecka oraz radości tworzenia,
 • Wzbogacenie wiedzy i przeżyć poprzez  kontakt ze sztuką
 • Stymulowanie i indywidualne oddziaływanie rozwijające technikę wypowiedzi plastycznych, muzycznych i ruchowych dzieci
 • Umożliwienie poznawania zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej wybranych regionów Polski 

Cele i zadania główne:

 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

-kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,

-kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

-nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

 • Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)
 • Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym   i przedszkolnym.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku.

Cele szczegółowe:

1.Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań. 
2.Włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka. 

3.Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka
4.Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
5.Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
6.Nauka przez aktywne działanie.  

7.Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
8.Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
9.Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.  

10.Okazywanie sobie wzajemnej pomocy

 

Kryteria sukcesu:

 • Każde dziecko ma poczucie własnej wartości i wyjątkowości
 • Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywnością
 • Przedszkole  organizuje konkursy wewnątrzprzedszkolne,  międzyprzedszkolne, miejskie i wojewódzkie
 • Organizuje formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
 • Powstają zbiory publikacji własnych oraz scenariuszy zajęć
 • Aktywnie działa Rada Rodziców
 • Aktywnie działają zespoły nauczycielskie
 • Występuje ścisła współpraca wszystkich organów przedszkola ze środowiskiem oraz   z instytucjami użyteczności publicznej
 • Wdrażane  i kontynuowane są innowacje pedagogiczne oraz projekty
 • Opracowywane są Bydgoskie Granty Oświatowe
 • Doposażono placówkę w rzutnik multimedialny

 

Absolwent naszego przedszkola jest:

 

 • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

- często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,

- przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania

- osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności

 • Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

- dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd

- stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie

- zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób

 • Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

- szanuje własność swoją i cudzą

- nie kłamie

 • Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:

- zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania

- nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi.

 • Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że:

- jest dojrzały społecznie

- odporny emocjonalnie

- zmotywowany do nauki w szkole podstawowej

 

Zasady pracy:

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych  metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Metody:

 

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:
- prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
- kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
- pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
- muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne , odpoczynek dzieci,
- Techniki Freineta , 
- metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana     i K. Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
- elementy metody Rocławskiego - przygotowanie do nauki pisania i czytania,

- technika mandali głownie w zajęciach i zabawach plastycznych.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa


Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:


- nasze cele wychowania i nauczania

- działania zorientowane na dziecko,
- aktualne pory roku,
- święta i uroczystości
- tradycje przedszkola (kalendarz imprez)

Formy pracy z wychowankami:

 

- zbiorowa
- indywidualna jednolita

- indywidualna zróżnicowania

- grupowa jednolita

- grupowa zróżnicowania

 

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

mgr K. Janicka, mgr I. Serlikowska, mgr M. Kopietz, mgr P. Kozłowska, mgr R. Sowa