REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Opublikowano: 2018-09-20 19:49, Numer artykułu: 4692 , Autor: Rafał Sowa


 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych: 

 

 • Umożliwia wszechstronne wychowanie dzieci przez świadome kierowanie ich rozwojem,
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków panujących w placówce i do wieku wychowanków,
 • Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki,
 • Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 • Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
 • Umożliwia rozwijanie dziecięcych zainteresowań plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych i aktywności twórczej.

 

 

OBOWIĄZKI  I PRAWA RODZICÓW

 

obowiązki  rodziców:

 

 • przestrzeganie postanowień Statutu, Regulaminu Przedszkola
 • współdziałanie w relacjach  dom - przedszkole  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań wychowawczych,
 • interesowanie się treścią pracy przedszkola poprzez: branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach, imprezach  okolicznościowych,
 • zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców,
 • włączanie się do realizacji przedszkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego,
 • pomaganie w ulepszaniu warunków pracy przedszkola,
 • przestrzeganie obowiązującej w przedszkolu organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny
 • stosowanie się do komunikatów ogłaszanych przez dyrektora
 • punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola do godz. 8.20 i odbieranie do godziny 17.00 osobiście bądź przez inną osobę dorosłą upoważnioną na piśmie,
 • przyprowadzanie  dzieci  czystych  i  zdrowych,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć, wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacją programu nauczania i wychowania,
 • dokonywanie  opłat  zgodnie z zawartą "Umową o korzystanie z usług przedszkola".

 

Rodzice mają prawo do:

 

 •  znajomości zadań wynikających z rocznego planu przedszkola i planów miesięcznych w oddziale,
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 •  wyrażania swoich opinii nt. pracy przedszkola,
 • uczestniczenia w zebraniach rodziców, zajęciach pokazowych, spotkaniach ze specjalistami,
 • spotkań z nauczycielami oraz dyrektorem (po uprzednim umówieniu się)
 • Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 


Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie, co ułatwi sprawne funkcjonowanie placówki i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest priorytetem w naszej pracy.