Priorytety wychowawcze

Opublikowano: 2018-09-23 20:00, Numer artykułu: 4677

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE

obowiązujące w Przedszkolu Nr 80

"Królestwo Maciusia"

w Bydgoszczy

                                                                                                   

I Cel główny:

Osiąganie przez dziecko pełni rozwoju osobowego w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym z udziałem najbliższych członków rodziny.

 

II. Cele szczegółowe:

 1. Nabywanie przez dziecko świadomości własnej roli w środowisku społeczno-kulturowym.
 2. Budowanie systemu wartości dziecka tak, żeby lepiej orientowało się w tym co dobre i co złe.
 3. Podmiotowe traktowanie dziecka z zachowaniem zasady dwupodmiotowości.
 4. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
 5. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.

 

III. Wspomagająca i ukierunkowująca rola przedszkola polega na pracy z wychowankiem w zakresie:

 1. Miejsce dziecka w grupie i społeczności przedszkolnej
 2. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, rozumienie samego siebie, rozróżnianie własnych uczuć oraz nastrojów, swoich zalet, słabości, nastrojów, pragnień, rozumienie różnic i podobieństw do innych ludzi, rozumienia swojego postępowania, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie zachowań (inteligencja intrapersonalna):
 1. budowanie pozytywnego obrazu własnego „JA” i zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa:
 2. akceptowanie siebie takim, jakim jestem,
 3. wiara w swój sukces i pozytywne nastawienie do podejmowanych działań,
 4. dzielenie się swoimi emocjami z innymi

Zdolność do rozumienia relacji międzyludzkich, a także cudzych uczuć, intencji, stanów psychicznych, rozumienia innych, ich zachowań, nastrojów, uczuć, motywacji (inteligencja interpersonalna):

 1. okazywanie pozytywnych emocji drugiej osobie,
 2. rozwijanie empatycznych zachowań.

Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia:

 1. znajomość swoich praw i obowiązków,
 2. przestrzeganie praw,  obowiązków i przywilejów wynikających z życia społeczności przedszkolnej.
 1. Środowisko rodzinne dziecka

Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie:

 1. wyjaśnienie pojęć: rodzina, członek rodziny, rodzice, rodzeństwo, dom,
 2. kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie,
 3. wzmacnianie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny,
 4. pamiętanie o uroczystościach rodzinnych i przygotowywanie prezentów,
 5. wspólne przeżywanie przyjemności i radości, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

IV. W wyniku oddziaływań wychowawczych nasz przedszkolak uzyska następujące kompetencje:

 1. Z zakresu wiadomości:

-       pozna schemat własnego ciała, własne i cudze emocje,

-       zdefiniuje pojęcia abstrakcyjne: dobro, zło, szczęście, złośliwość,

-       pozna kodeks postępowania,

-       wzbogaci słownictwo związane z rodziną i najbliższym otoczeniem.

 1. Z zakresu umiejętności:

-       nauczy się kierować swoim ciałem,

-       rozpozna i nazwie emocje, określi przyczyny swoich stanów emocjonalnych

-       zaplanuje swoje działanie i przewidzi skutki swojego postępowania,

-       uszanuje indywidualność i odmienność w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi,

-       wejdzie w interakcje z innymi osobami, podejmie wspólne decyzje na drodze naradzania się i dyskutowania,

-       będzie przestrzegało zawartych umów społecznych,

-       będzie poprawnie komunikowało się z innymi.

 

3. Z zakresu postaw:

-       dziecko będzie lubiane i otwarte, nastawione prospołecznie i empatycznie,

-       będzie bardziej pewne siebie, asertywne,

-       zrozumie innych, będzie troskliwe,

-       będzie rozwiązywało problemy w sposób demokratyczny,

-       odczuje silną więź z rówieśnikami i członkami rodziny.

 

V.  Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.

 1. Organizowanie zajęć otwartych.
 2. Aktywny udział rodziców we wszelkiego typu imprezach i uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.
 3. Zachęcanie rodziców do aktywnego włączania się w życie przedszkolne: np. czytanie dzieciom literatury dziecięcej, wspólne przygotowanie piknikow, świąt grupowych itp.
 4. Zebrania z rodzicami, podczas których propagowane są referaty i materiały dotyczące wspierania wychowania i rozwoju dziecka przez rodziców.
 5. Działanie "Akademii Świadomego Rodzica" - możliwość uczestnictwa w spotkaniach wszystkich chętnych rodziców.
 6. Rozpowszechnianie ciekawych artykułów dotyczących wychowania i rozwoju dzieci (opracowanych przez nauczycieli lub przedruków) na stronie internetowej przedszkola.
 7. Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat:

-       postępów dziecka wyróżniających je wśród rówieśników,

-       trudności rozwojowych i     wychowawczych z dzieckiem,

-       trudności adaptacyjnych,

-       problemów dziecka z przyswojeniem wiadomości i opanowaniem zaplanowanych umiejętności,

-       wszystkie tematy zainspirowane przez rodziców.

 1. Zachęcanie rodziców do wczesnej diagnozy specjalistycznej oraz do współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

VI. Rozwiązywanie trudności wychowawczych

 1. Wszystkie zachowania dzieci budzące niepokój nauczyciela są omawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciel rozmawia na temat niepokojących zachowaniach z rodzicem dziecka poszukując wspólnych rozwiązań.
 3. W przypadku poważniejszych trudności nauczyciel zobowiązany jest do nawiązania współpracy z  pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

DZIECKO MA PRAWO

 

Prawa i wolności osobiste:

 • prawo i do życia i rozwoju
 • prawo do identyczności (godności i nietykalności osobistej)
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym  i sądowym
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa

Prawa socjalne:

 • Prawo do ochrony zdrowia
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego

Prawa kulturalne

 • prawo do korzystania z dóbr kultury
 • prawo do informacji
 • prawo do znajomości swoich praw