INFORMACJE O KOLE DOŚWIADCZEŃ I EKSPERYMENTÓW

Opublikowano: 2018-09-20 20:49, Numer artykułu: 4698

Kółko doświadczeń i eksperymentów przeznaczone jest dla dzieci pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody. Treści zawarte w programie koła doświadczeń i eksperymentów dotyczą zagadnień z zakresu chemii, fizyki i biologii. Samodzielne wykonanie prostych doświadczeń, określenie ich wyników i sformułowanie wniosków pozwolą na zainteresowanie dzieci przebiegiem zajęć, umożliwią angażowanie w proces poznawczy  wszystkich zmysłów, co ułatwi zrozumienie i zapamiętanie zagadnień.

Charakter badawczy i laboratoryjny ma za zadanie dać namiastkę pracy przyrodnika-naukowca, przybliżając dziecku proste metody badawcze z zakresu biologii, fizyki i chemii, a także wyposażą w umiejętności, które pozwolą im brać aktywny udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach podstawy programowej.

 

CELE KOŁA DOŚWIADCZEŃ I EKSPERYMENTÓW:

 1. Zaciekawienie światem przyrody oraz rozbudzenie pasji poznawczych.
 2. Motywowanie dzieci do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały.
 3. Budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów.
 4. Zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia prostych prac badawczych.
 5. Uświadomienie dzieciom, że zjawiska przyrodnicze można przedstawić modelowo za pomocą doświadczeń.
 6. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między działalnością człowieka, a stanem środowiska.
 7. Poszerzenie wiedzy dzieci z wybranych działów tematycznych.
 8. Uczenie przełamywania pewnych zahamowań (tremy, wstydu, lęku) np. poprzez    prezentacje wyników własnej pracy bądź pracy grupy na forum.
 9. Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.
 10. Kształcenie i doskonalenie umiejętności:
 • planowania i prowadzenia obserwacji oraz eksperymentów przyrodniczych, a także ich dokumentowania,
 • interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń, wniosków,
 • współdziałania w zespole, skutecznej komunikacji,
 • posługiwania się technologią informacyjną, encyklopediami, atlasami, programami multimedialnymi.